دانلود pdf کتاب Babylonian-Assyrian Birth-omens and Their Cultural Significance

[ad_1]

RGVV (تاریخچه دین: مقاله ها و مطالعات مقدماتی) جنبه های بین سازنده ای مطالعه دین (ها) – داده های متنی ، نظریه و موقعیت انضباطی – را از دیدگاه تاریخی مهم جمع می کند. این مجموعه تک نگاری ها و مجلدات ویرایش شده را با موضوعات و موارد خاص و همچنین کارهای مقایسه ای درباره دوره های تاریخی از جهان باستان تا دوران مدرن متمرکز می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Babylonian-Assyrian Birth-omens and Their Cultural Significance