دانلود pdf کتاب Aztec City-States

[ad_1]

مقامات محلی معروف به ایالت های شهر ، بلوک های ساختمانی ایالت آزتک ها کوچکتر بودند. نویسنده Mary G. Hodge پنج ایالت شهر را در دره مکزیک (آمکامکا ، کوآه تیتلان ، خوچیمیلکو ، کویوآکان و تئوتیواکان) برای مطالعه دقیق سازمان داخلی خود انتخاب کرد.

[ad_2]

دانلود کتاب Aztec City-States