دانلود pdf کتاب Aziz Nasafi

[ad_1]

نسفی و میراث او را در پرتو جدید نشان می دهد. آثار نسفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا حاوی توصیفاتی ارزشمند از جهان بینی مختلف اسلامی در قرن است. این مقاله حاوی عصاره های قابل توجهی برای روشن کردن این مطالعه مشاهده ای از چهره ای غفلت شده در پانتئون متفکران صوفی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Aziz Nasafi