دانلود pdf کتاب Azerbaijan: Moving Toward More Diversified, Resilient, and Inclusive Development

[ad_1]

آذربایجان با ترویج محرک های جدید رشد ، راهی را برای اقتصاد در نظر گرفته است تا وابستگی خود را به نفت کاهش دهد. تا سال 2025 ، اقتصادی متنوع تر باید تحت نقشه های راهبردی دولت ، به رهبری سه بخش: کشاورزی ، گردشگری و تولید ، ظهور کند. اصلاحات جسورانه باید مناطقی از اقتصاد را تقویت کند که در غیر این صورت مانع این انتقال می شود و سیاست گذاران باید در مسیر اصلاحات مصمم باشند. پیام اصلی این انتشار تنوع بخشیدن به منابع غیرنفتی ، همراه با تلاش برای کاهش ریسک های اقتصاد کلان و هزینه های بالای مالی ، برای پاسخگویی سیستم آموزش و پرورش به نیازهای بازار کار ، کاهش شکاف در زیرساخت ها و برای کمک به یک کشور مهم اقتصادی مشاغل کارآمدتر می شوند.

[ad_2]

دانلود کتاب Azerbaijan: Moving Toward More Diversified, Resilient, and Inclusive Development