دانلود pdf کتاب Autour de l'œuvre de Sophie de Mijolla-Mellor

[ad_1]

امروز ، روانکاوی پس از حملاتی را تجربه می کند که به نام احیای پوزیتیویسم ، در فرانسه و جاهای دیگر آغاز شده است. اما دوره قبل غنی و پر از امید بود. با توجه به تأملاتی که در آن نویسندگان با خواندن متون سوفی دو میجولا-ملور ، تفکر خود را تقابل می دهند ، از طریق نوشته های او ، از مضمون به مضمونی دیگر برمی گردد ، سفر فیلسوفی که بین سالهای 1980 و 2020 روانکاو شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Autour de l'œuvre de Sophie de Mijolla-Mellor