دانلود pdf کتاب Autisme et travail : un défi : Le parcours de la personne autiste, de l'enfance à l'âge adulte

[ad_1]

صد و پنجاه نفر به این کار اعتماد دارند. شهادت های آنها که غالباً متأثر هستند ، ما را به چالش می کشند و آنها را زیر سوال می برند. آنها نشان می دهند که متخصصان سراسر فرانسه از قبل تعصبات خود را کنار گذاشته اند و این فراتر از تعهدات خدماتی به نفع کارگران معلول است. کتابی که به بهبود ادغام این زنان و مردان در محیط اجتماعی و شغلی آنها کمک می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Autisme et travail : un défi : Le parcours de la personne autiste, de l'enfance à l'âge adulte