دانلود pdf کتاب Ausländer- und Asylrecht

[ad_1]

ویرایش جدید این کتاب مفهوم اثبات شده خود را حفظ کرده و قانون مهاجرت و پناهندگی در آلمان را در کنار ساختارهای اساسی معرفی می کند. این ارجاع به قانون آیین دادرسی قانون اساسی ، اداری و اداری را ایجاد می کند و دسترسی دانشجویان به دانشجویان ، وکلای دادگستری ، قضات و وکلای دادگستری را که برای اولین بار با حقوق مهاجرت و پناهندگی سروکار دارند آسان می کند. در مقایسه با موضوع قبلی ، کلیه تغییرات قانونی در زمینه مهاجرت و قوانین پناهندگی ، به ویژه قانون مهاجرت کارگران مهاجر ، قانون تحمل آموزش و اشتغال ، قانون سوم اصلاح مزایای پناهجویان مورد توجه قرار گرفت. قانون و قانون دوم برای بهبود اعمال تعهد به ترک کشور. نسخه سوم در پایان آگوست 2019 است.

[ad_2]

دانلود کتاب Ausländer- und Asylrecht