دانلود pdf کتاب Außerschulische Lernorte neu entdeckt : Wie selbstreguliertes Lernen in Gedenkstätten tiefgreifende Lernprozesse fördert

[ad_1]

چگونه می توان فرایندهای یادگیری عمیق را در موضوع تاریخ و به ویژه در مکان های یادگیری تاریخی خارج از مدرسه ارتقا داد؟ چگونه صلاحیت تاریخی قابل مشاهده و ارزیابی است؟ این س andالات و س questionsالات دیگر در قلب کتاب است. یک مفهوم مدیریت تازه توسعه یافته برای اردوگاه کار اجباری استهوفن سابق در چندین مطالعه ارزیابی شده است. این به عنوان مثال نشان می دهد که ترکیبی از روش های فنی ، زبانی و مرتبط با محتوا در محیط های یادگیری خودتنظیم ، فرآیندهای یادگیری عمیق را تقویت می کند. این کتاب همچنین اعتبار یک راهنما را برای ارزیابی صلاحیت تاریخی در قالب سواد موضوعی به اصطلاح ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Außerschulische Lernorte neu entdeckt : Wie selbstreguliertes Lernen in Gedenkstätten tiefgreifende Lernprozesse fördert