دانلود pdf کتاب Auguste Mariette (1821-1881) : Des berges de la Liane aux rives du Nil

[ad_1]

بولونای مبدا ، آگوست ماریت سراپئوم ممفیس ، ابوالهول جیزه ، معابد معروف فعلی (ابیدوس ، ادفو ، کارناک) و مهمترین قطعات باستان شناسی را که هنوز هم شکوه موزه های لوور و قاهره را دارند از ماسه های صحرا آورد. زندگی او مانند یک ماجراجویی است. پدر باستان شناسی در مصر و مدیر یک سرویس باستانی که ایجاد کرد. او همچنین مبارز محافظت از میراث خود و بنیانگذار اولین موزه در قاهره است. وی همچنین در جریان نمایشگاه های جهانی و افتتاح کانال سوئز در نفوذ مصر شرکت کرد.

[ad_2]

دانلود کتاب Auguste Mariette (1821-1881) : Des berges de la Liane aux rives du Nil