دانلود pdf کتاب Aufführung und Edition

[ad_1]

این جلد مستندات مشارکت در کنفرانس کارگروه نسخه آلمانیستیک در سال 2018 است. مقوله دستاوردها طی دو دهه گذشته تغییرات عمده ای در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی داشته است. نه تنها خود اجرا به طور فزاینده ای به کانون هنرهای نمایشی تبدیل شده است ، بلکه حتی بیشتر از انواع مختلف متن درباره عملکرد آن پرسیده شده است. رابطه بین “کار” و اجرا در رشته های مختلف متفاوت است: در حالی که عملکرد یک متن موسیقی – و بنابراین نسخه – به عنوان “raison d’être” شکل می گیرد ، این رابطه برای یک متن نمایشی بوجود می آید ( و مقالاتی که در اینجا جمع آوری شده اند بر متنوع ترین اشکال متون اجرایی تمرکز دارند و از این رو از نظر محققان ادبی ، موسیقی ، فرهنگی ، تئاتر ، سینما و رسانه از اهمیت یکسانی برخوردار هستند).

[ad_2]

دانلود کتاب Aufführung und Edition