دانلود pdf کتاب Auf dem Weg zu einer humanen Schule

[ad_1]

دانشگاه پروفسور دکتر. دکتر. hc Richard Olechowski علوم تربیتی در اتریش را طی 50 سال گذشته مانند سایر افراد شکل داده است. اولچوفسکی چرخش تجربی را به دانشگاه ها و سایر م institutionsسسات تحقیقاتی وارد کرد. بنابراین هیچ چیز آشکارتر از دعوت همکاران مبارز ، همراهان وی ، بلکه دانشجویانش برای شرکت در این نشریه بزرگداشت بزرگداشت نبود. مشارکت های فعلی زمینه های فعالیت اولچوفسکی را مانند یک موزاییک روشن می کند و همچنین راهی به آینده علمی مبتنی بر شواهد نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Auf dem Weg zu einer humanen Schule