دانلود pdf کتاب Auburn Believer : 40 Days of Devotions for the Tiger Faithful

[ad_1]

کدام هوادار فوتبال دوست ندارد تیم خود را ببرد؟ کدام هوادار وقتی بعد از باخت از زمین خارج می شود کمی درد تیمش را احساس نمی کند؟ اما آیا برد و باخت می تواند بیش از آنچه در زمین اتفاق می افتد باشد؟ Auburn Believer میراث فوتبال Auburn سالها ، آرزو شده و به شدت جنگیده را جشن می گیرد. طرفداران این ارادت چهل روزه خوشحال خواهند شد زیرا هر فصل مهمترین لحظات را زنده می کند. دل دودویت ، نویسنده و نویسنده ورزشی ، که بر یک بازی ، نمایش یا موقعیت خاص تأکید دارد ، این لحظات مهم را می گیرد و چیزی عمیق تر به هواداران نشان می دهد. وقتی طرفداران از طریق نمایش های مهم سفر می کنند ، آنها را تشویق می کنند که پیروزی ها و باخت ها را جشن بگیرند و یک درس فراموش نشدنی کتاب مقدس یا معنوی را می پذیرند.

[ad_2]

دانلود کتاب Auburn Believer : 40 Days of Devotions for the Tiger Faithful