دانلود pdf کتاب Au commencement était le soin : Pour une autre modernité

[ad_1]

تحت چه شرایطی نمی تواند سقوط عمومی رخ دهد؟ برای بسیاری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد ، حتی بیشتر از آن ، زیرا بحران بهداشتی ناشی از بیماری همه گیر covid-19 ، شکنندگی زیاد نهادهای انسانی و همبستگی ارگانیک بین جهان بشر و طبیعت را برجسته کرده است. برای جلوگیری از این موارد بیش از سبز شدن سیاست های عمومی و برخی صنایع آلوده کننده نیاز است. این مقاله توصیف اصلی آنچه را که طی دو قرن به طور متناوب بنیادی را که بر آن رفاه و پیشرفت استوار است ، خراب می کند ، ارائه می کند: تصوری از قدرت بر اساس الگوی قدرت.

[ad_2]

دانلود کتاب Au commencement était le soin : Pour une autre modernité