دانلود pdf کتاب Assessment of Chemical Exposures : Calculation Methods for Environmental Professionals

[ad_1]

به طور سنتی ، مهندسان بهداشت صنعتی و محیط زیست مسئولیت ارزیابی قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی را بر عهده داشتند ، اما این وظیفه اکنون به یک کار تیمی تبدیل شده است که توسط دانشمندان ، بازرگانان و سیاست گذاران انجام می شود. ارزیابی قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی: روش های محاسبه برای متخصصان محیط زیست دامنه رو به رشد ارزیابی قرار گرفتن در معرض محیط کار و محیط را بررسی می کنند. این مقاله اصول جمع آوری داده ها و ارزیابی قرار گرفتن در معرض ، از جمله چگونگی برآورد قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی با استفاده از مفاهیم بنیادی مهندسی شیمی را بیان می کند. این کتاب با بحث مختصری در مورد تاریخچه ارزیابی مواجهه آغاز می شود و شامل اصطلاحات و تعییناتی است که برای ارتباط بین رشته های مختلف درگیر در ارزیابی مواجهه لازم است. تأثیر بالقوه قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی بر روی انسان ، محیط و جوامع به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب همچنین به تولید منابع مدل سازی ، حمل و نقل جاده ها و تأثیر گیرنده ها می پردازد. با توضیحات واضح ارائه شده در این متن ، حتی یک مبتدی نیز می تواند هنر مطالعه نوردهی را تمرین کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Assessment of Chemical Exposures : Calculation Methods for Environmental Professionals