دانلود pdf کتاب Assessing the Sustainability and Biological Integrity of Water Resources Using Fish Communities

[ad_1]

این کتاب کاربرد خصوصیات جامعه ماهی را برای ارزیابی پایداری و یکپارچگی بیولوژیکی آب شیرین بررسی می کند. موضوعات شامل چشم اندازهای استفاده از جوامع ماهیگیری به عنوان شاخص های زیست محیطی در توسعه برنامه ، همکاری و تشکیل مشارکت است. تأثیر گونه های خاص در ارزیابی IBI ؛ برنامه های منطقه ای برای مناطقی که IBI قبلاً توسعه نیافته است. و برنامه های خاصی از IBI برای جریان های آب سرد ، دریاچه های داخلی ، دریاچه های بزرگ ، مخازن و پساب ها ایجاد کرد.

[ad_2]

دانلود کتاب Assessing the Sustainability and Biological Integrity of Water Resources Using Fish Communities