دانلود pdf کتاب Anatomy of Belt and Road for Transport and Logistics : Strategies and Impacts

[ad_1]

ابتکار عمل با یک کمربند یک جاده (OBOR) چین با تأکید بر تلاش این کشور برای رسیدن به یک رهبر جهانی از طریق ظرفیت بیشتر لجستیک ، بر روی زنجیره تأمین جهانی تحت تأثیر قرار می گیرد. آناتومی یک کمربند یکی از راه های حمل و نقل و تدارکات: استراتژی و تأثیرات ، این چارچوب حیاتی را با یک نمای کلی از عناصر اصلی تجزیه می کند.

آناتومی یک کمربند یکی از راه های حمل و نقل و تدارکات: استراتژی و تأثیرات ، تأثیر OBOR را شناسایی می کند و چالش های جاری مانند از دست رفتن اتصالات شبکه را بررسی می کند. این کتاب به عنوان اولین کتاب انگلیسی زبان که به طور جامع به OBOR می پردازد و دستور کار محققان ، پزشکان و سازمان های دولتی آینده برای حمل و نقل را پیشگام می کند.

  • تجزیه و تحلیل عناصر اصلی OBOR ، مانند راهروها ، خوشه های شهر ، اتصال به بندرگاه های خشک ، زیرساخت ها ، منطقه بندی و توسعه منطقه
  • به ارائه دهندگان تدارکات ، اپراتورهای حمل و نقل ، سیاست گذاران و سرمایه گذاران برای تعیین تأثیر OBOR در مشاغل و جوامع خود کمک کنید
  • نقشه های توصیفی ارائه دهید که مقیاس واقعی OBOR و مهمترین مسیرهای م componentلفه را نشان می دهد
  • OBOR پیامدهای مورد انتظار در مورد تغییرات ساختاری در حمل و نقل ، بندر و تدارکات بین المللی را بررسی می کند
  • روند تحقیقاتی فعلی و آینده را برای OBOR بررسی کنید
  • [ad_2]

    دانلود کتاب Anatomy of Belt and Road for Transport and Logistics : Strategies and Impacts