دانلود pdf کتاب Afrodescendant Resistance to Deracination in Colombia : Massacre at Bellavista-Bojayá-Chocó

[ad_1]

این کتاب یک تحلیل اجتماعی-تاریخی از کشتار سال 2002 در بلاویستا-بوجایا-چوکو ، کلمبیا ارائه می دهد. نویسنده بررسی می کند که چگونه مفاهیم آوارگی اجباری و مهاجرت می توانند فرمول هایی برای انقراض تاریخی باشند. این اصطلاحات برای نامگذاری جمعیت هایی مانند بازماندگان این کشتار استفاده می شود و توانایی آنها در کمک به تقاضای بهبود جمعیت مربوطه محدود است. در عوض ، بر اساس مطالعه قوم نگاری در مورد درد و رنج تولید شده توسط بازماندگان ، مفهوم حذف زدایی به عنوان ابزاری برای مطالعه خلع ید از اراضی ارائه شده است. این شامل مشخصات پیچیده محلی ، پیوند جهانی این پدیده و راهکارهای مقاومت است که مردم این جامعه برای راه اندازی عزاداری غیرممکن استفاده می کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Afrodescendant Resistance to Deracination in Colombia : Massacre at Bellavista-Bojayá-Chocó