دانلود pdf کتاب Advances in Mechanical Design : Proceedings of the 2017 International Conference on Mechanical Design (ICMD2017)

[ad_1]

با تمرکز بر نوآوری ، این رویه ها پیشرفت های اخیر در زمینه طراحی مکانیکی در چین را ارائه می دهد و به محققان ، دانشمندان و دانشمندان یک بستر بین المللی برای ارائه یافته های تحقیقاتی خود و تبادل ایده های خود ارائه می دهد. در چارچوب استراتژی توسعه “ساخت چین 2025” ، یکی از جنبه های اصلی فشارهای طراحی مبتکرانه ICMD2017 “ساخت کشور چین 2025” بود. این کتاب نکات تحقیقاتی را در طراحی مکانیکی مانند روش طراحی ، طراحی سبز ، رباتیک و مکانیک و طراحی قابلیت اطمینان برجسته می کند ، در حالی که طراحی صنعتی و طراحی مکانیکی را نیز ترکیب می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Advances in Mechanical Design : Proceedings of the 2017 International Conference on Mechanical Design (ICMD2017)