دانلود pdf کتاب A Scientific Approach to Ethics : Developing Greater Respect for Ethics in Business and Society

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که اخلاق هنجاری باید به عنوان یک علم اجتماعی توسعه یابد و این شهرت خود را در دنیای تجارت و جامعه ارتقا خواهد داد. Storchevoy چهار معیار روش علمی خوب را تعریف می کند (تعاریف روشن ، منطق صحیح ، تأیید تجربی ، اندازه گیری دقیق) و نشان می دهد که اخلاق هنجاری چگونه می تواند از آن استفاده کند. او یک مرور کلی تاریخی درباره تحول روش شناختی اخلاق هنجاری ارائه می دهد و چگونگی حرکت آن به سمت این پیشرفت علمی را به صورت غیرخطی تا قرن شانزدهم بیان می کند. یک رویکرد علمی به اخلاق ، اعتبار اخلاق را در بین بسیاری از دانشکده های بازرگانی غیر علمی به چالش می کشد ، با این استدلال که می توان آن را به عنوان یک رشته علمی دانست که می تواند حقیقت اخلاقی جهانی را آشکار کند.

[ad_2]

دانلود کتاب A Scientific Approach to Ethics : Developing Greater Respect for Ethics in Business and Society