دانلود pdf کتاب A Gendered Lens for Genocide Prevention :

[ad_1]

این مجموعه مانیکور با افشای نقش های جنسیتی ساخته شده در اجتماع که برای شروع ، شکل گیری و پیشگیری از نسل کشی و جنایات بسیار مهم هستند ، یک لنز جنسیتی برای پیشگیری از نسل کشی ایجاد می کند. این جلد مبتنی بر نظریه فمینیستی معاصر ، مفاهیم مردانگی ، مباحث انتقادی حقوق بین الملل و مطالعات موردی عمیق است تا درک بهتری از عملکرد جنسیت در مراحل مختلف نسل کشی و جنایات جمعی فراهم کند و همچنین مبنایی برای تحقیقات بیشتر است. استراتژی های جامع برای پیشگیری از نسل کشی.

[ad_2]

دانلود کتاب A Gendered Lens for Genocide Prevention :