خرید و دانلود کتاب Transfer Pricing in SMEs : Critical Analysis and Practical Solutions

[ad_1]

این کتاب ارزیابی دقیقی از رویکردهای فعلی انتقال قیمت را در زمینه SME ها ارائه می دهد ، از جمله آخرین به روز رسانی در مورد دستورالعمل های قیمت گذاری نقل و انتقال از 10 ژوئیه 2017. این قوانین قیمت گذاری انتقال SME ها را در سراسر اتحادیه اروپا تجزیه و تحلیل می کند (اتحادیه اروپا) و دو روش جایگزین را به عنوان راه حل مناسب برای موضوعات فعلی قیمت گذاری نقل و انتقالات بررسی می کند. نویسندگان رویکردهای جایگزینی مانند Safe Harbor و پایگاه تلفیقی مشترک مالیاتی (CCCTB) را ارزیابی و بحث می کنند. با توجه به نقش برجسته SME ها در اقتصاد اتحادیه اروپا ، این کتاب همچنین توصیه های سیاستی را برای دستیابی به اهداف بلند مدت دستور کار اتحادیه اروپا 2020 ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Transfer Pricing in SMEs : Critical Analysis and Practical Solutions