خرید و دانلود کتاب The Palgrave Handbook of African Politics, Governance and Development :

[ad_1]

این کتاب درسی مجموعه واحدی از مقالات و مقالات کاملاً تحقیق شده درباره سیاست ، دولت و توسعه آفریقا ، از دوران پیش از استعمار تا استعمار تا دوران پسا استعمار را تشکیل می دهد. در طول این دوره های بهم پیوسته ، سیاست آفریقا با تجربه های مختلف در مناطق مختلف قاره توسعه یافت. از آنجا که سیاست هم در اقتصاد و هم در جامعه گنجانده شده است ، آفریقا با تجزیه و تحلیل عمیق ، تغییراتی را در سیاست ، اقتصاد ، جمعیت شناسی و روابط آن با جهان مشاهده کرده است. این کار فرصتی را برای دانشمندان قدیمی و جدید فراهم می کند تا در بحث در مورد سیاست های سیاسی ، دولت و توسعه در آفریقا شرکت کنند ، و به عنوان یک ماده مرجع کامل برای دانشجویان ، محققان ، سیاست گذاران و سرمایه گذاران سر و کار دارند. است.

[ad_2]

دانلود کتاب The Palgrave Handbook of African Politics, Governance and Development :