خرید و دانلود کتاب Masters of the Structural Aesthetic :

[ad_1]

این کتاب بر زیبایی شناسی در مورد م componentلفه ساختاری در طراحی معماری تأکید دارد. این جنبه کمتر تحقیق شده در مورد معماری مورد بحث قرار گرفته و خصوصیات ماندگار ده ساختمان خاص از تاریخ معماری تا امروز به دلیل زیبایی شناسی ساختاری آنها را توضیح می دهد. بر اساس تحقیقات گسترده ، تحلیلی انتقادی از محدودیت ها و سایر تأثیرات در طراحی معماری و سازه ای ، مانند فرهنگ ، حفاظت ، هندسه ، منابع موجود و فناوری ها ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Masters of the Structural Aesthetic :