خرید و دانلود کتاب Adaptability Through Dynamic Capabilities : How Management Can Recognize Opportunities and Threats

[ad_1]

این کتاب در مورد نظریه ها و چارچوب هایی است که به سازگاری و مزیت های رقابتی پایدار بنگاه های اقتصادی از جمله قابلیت های پویا می پردازد. این کار مفهومی را توسعه داده و بررسی می کند که قابلیت های پویا را ملموس تر می کند و به مدیران و محققان در مورد توسعه و حفظ رقابت پایدار راهنمایی می دهد. بنابراین تمرکز بر مشاهده ، یعنی توانایی بنگاه های اقتصادی در تشخیص فرصت ها و تهدیدات در محیط خود و تأثیر آنها بر موفقیت مالی یک شرکت است. بینش های حاصل از این کار توجه مدیران بیشتر بر مبنای منابع استاتیک را به توانایی های پویای شرکت جلب خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود کتاب Adaptability Through Dynamic Capabilities : How Management Can Recognize Opportunities and Threats